Wzór odstąpienia od Umowy Sprzedaży


Adresat:
Joanna Hudy – JakMówić
ul. Bociana 4c/29
31-231 Kraków
sklep@jakmowic.org.pl

Niniejszym informuję o odstąpieniu od umowy o świadczenie następującej usługi / sprzedaży następującej rzeczy**:

Data zawarcia umowy: …………………………………………………………..

Imię i nazwisko konsumenta: ……………………………………………………

Adres konsumenta: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………..
(Data i czytelny podpis Konsumenta)